Informații Publice


I. Prezentare cadru institutional 

 

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

• Legea nr. 227/2015 consolidata privind Codul fiscal

• Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

• Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului • Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 Carieră

 

• Anunț concurs - post Actor & Șef serviciu artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba practică și proba scrisă

• Rezultate finale

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu

• Rezultat final

 

Anunț concurs

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu - post Referent Resurse Umane

• Rezultate interviu - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Rezultate finale - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

Anunț concurs Director Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor - post Director Artistic

• Rezultate proba scrisă - post Director Artistic

• Rezultate interviu - post Director Artistic

• Rezultat final - post Director Artistic

• Anunț concurs Referent Achiziții Publice

• Rezultatele selecției dosarelor - post Referent Achiziții Publice

Barem proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate interviu - post Referent Achiziții Publice

• Rezultat final - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate concurs

 

 

 

 

1.6 Programe și strategii

1.7 Rapoarte și studii

 1.7.1 Rapoarte

 • Raport Audit 2015

 1.7.2 Studii

 

II. Informații de interes public

 

2.1 Solicitări

 

• Legea nr. 544/2001 

• HG nr. 123/2002

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016

• Buget aprobat pe anul 2017

Execuție bugetară - venituri 31.12.2015

Execuție bugetară - venituri 30.06.2016

Execuție bugetară - venituri 30.09.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 31.12.2015

Execuție bugetară - cheltuieli 31.03.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.06.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.09.2016

• Execuție bugetară - ianuarie 2017

 Execuție bugetară - februarie 2017

• Execuție bugetară - martie 2017

• Execuție bugetară - aprilie 2017

• Execuție bugetară - mai 2017

• Execuție bugetară - iunie 2017

• Execuție bugetară - iulie 2017

• Execuție bugetară - august 2017

• Execuție bugetară - septembrie 2017

• Execuție bugetară - octombrie 2017

• Execuție bugetară - noiembrie 2017

 Buget final 2017

 

2.4 Bilanț

 

Bilanț 31.12.2015

Bilanț 30.06.2016

Bilanț 30.09.2016

• Bilanț 31.03.2017

• Bilanț 30.06.2017

 

2.5 Achiziți publice

Caiet de sarcini - privind atribuirea contractului de achizițe publica servicii de reevaluare

• Caiet de sarcini - coloana pluviala

Caiet de sarcini - renovare ateliere croitorie

Caiet de sarcini - renovare hol centrală termică 

Caiet de sarcini - curațenie - decembrie 2016

 

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

2.8 Formulare tip

 

• Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001

• Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

• Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

III. Contact

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

200585, Craiova, Dolj, România

 

E-mail: secretariat@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Tel: 0251.416.942

Fax: 0251. 414.150

 

 

- Relații cu presa

- Programul de functionare al  instituției

- Audiente Manager

- Formular petiții

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                         

                                                                       

                                                                

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

 


◾ Fişiere
RegulamentdeOrdineInterioara.pdf ROFTNMSiunie2013doc.pdf categoriidedocument Listainformatiilordeinterepublic.pdf BILANT2014.pdf CaietdesarciniOLUNALATARA.pdf Caietdesarcinicuratenie2016.pdf OrganigramaTNC.pdf Rezultateconcurs17.10.2016.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf RaportanualAudit2015.pdf AudienteManager.pdf Bilant31.12.2015.pdf Bilantla30.06.2016.pdf Bilant30.09.2016.pdf BVC2015.pdf BVC201614.10.2016.pdf Contexecutievenituri31.12.2015.pdf ContexecutieVenituri30.06.2016.pdf ContexecutieVenituri30.09.2016.pdf Contexecutiecheltuieli31.12.2015.pdf ContexecutieCheltuieli31.03.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.06.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.09.2016.pdf AnuntConcursDirectorArtistic.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf ModeldereclamațieadministrativăI-raspunsnegativ.pdf ModeldereclamațieadministrativăII-nus-araspunsintermen.pdf drepturilorsalarialeșitipuriledebeneficii.pdf AnunțConcursReferentAchizițiiPublice.pdf ListaPersonaluluiCuFunctiiDeConducere.pdf formularpetiții.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarcini-AchizitiePublicaServiciiDeRevaluare.pdf RezultateInterviu.pdf RezultatFinal.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf Caietdesarcinicoloanapluviala.pdf Barem.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarciniRenovareAteliereCroitorie.pdf Rezultateinterviu.pdf Rezultatfinal.pdf CAIETDESARCINIRENOVAREholcentralatermica.pdf CaietdeSarciniCuratenieDec2016.pdf AnuntConcurs.pdf ROF-TNCMS2016.pdf RezultateleSelecțieiDosarelor.pdf OrganigramaTNC2016.pdf RezultateProbaScrisa.pdf RezultateInterviu-postreferentresurseumane.pdf RezultateInterviu.pdf RezultateFinale24.02.pdf AnuntConcurs-SecretarArtistic.pdf FisadeParticipareTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf RegulamentTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf Rezultateselecțiedosare.pdf RezultateProbaScrisa-secretarartistic.pdf RezultateInterviu-secretarartistic.pdf Rezultatfinalsecretarartistic.pdf anuntconcurs.pdf rezultatedosare.pdf RezultateProbaPracticaSiScrisa.pdf rezultatefinaleconcurs.pdf situatiasalariilor.pdf Listapers.funct.conducereTNMSC-PDF.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIANUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREFEBRUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMARTIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAPRILIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMAI2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIUNIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIULIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAUGUST2017.pdf EXECUTIESEPTEMBRIE2017.pdf EXECUTIEOCTOMBRIE2017.pdf EXECUTIENOIEMBRIE2017.pdf BUGETFINAL2017.pdf BUGET2017.pdf BILANT31.03.2017.pdf BILANT30IUNIE2017.pdf

Noutați

 • Față în față ...
  Incepând de luna aceasta, Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează o invitație inedită publicului fidel: FAȚĂ ÎN FAȚĂ, la cină cu un actor. Impreună cu restaurantul Elipse Ramada Plaza Craiova, invităm cei mai norocoși spectatori ai noștri să ia cina cu unul dintre actorii Teatrului Național. Pe 29 ianuarie puteți sta față în față cu Iulia Colan, la Restaurantul E ...
 • Gala Teatrului Național „Marin Sorescu&rdqu ...
  Conceput ca un eveniment deosebit, Gala Teatrului Național „Marin Sorescu” 2017 își propune să reunească toți iubitorii de teatru care ne-au fost alături de-a lungul anului, pentru a petrece o seară de excepție împreună. Prezența iubitorilor de teatru care sunt alături de instituția noastră pe toată durata stagiunii este dorită și va asigura un plus de strălucire unei se ...
 • 07122017165620.jpg
  Anunț reprogramare Ministagi ...
  În urma decretării doliului național în perioada 14-16 decembrie, suntem nevoiți să reprogramăm Ministagiunea Centrului Național al Dansului la Teatrul Național Craiova [Ministagiunea CNDB @ TNC]. Spectacolele și atelierele de dans contemporan vor fi reprogramate pentru o perioad ...
 • AVERTISMENT ...
  Stimați spectatori,   Vă informăm că anumite spectacole din repertoriul curent al teatrului conțin limbaj licențios, violență, nuditate, fumat, zgomote puternice si flash-uri de lumină, fum sau scene care pot afecta emoțional.   Totodată, următoarele spectacole au indicații în ceea ce privește prezența în sală a minorilor:   -„Dacă am gândi cu voce tare ...
 • 15112017175303.jpg
  CONCURSUL de PROIECTE pentru ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ajuns la cea de-a VIII-a ediție, 2018. Proiectul constă în prezentarea scrisă a unei concepții regizoral-scenografice în vederea montării unui spectacol la Teatrul Național ...
 • „Exploziv” - Premiul pentru cea mai bu ...
  Premiile celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” Ediția a cincea a Festivalului Internațional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard” s-a încheiat. Au fost zile pline de bucurie, spectacole, evenimente, reflecție și amuzament. Festivalul a înregistrat un palmares bogat: 12 zile cu 39 de reprezentații din 8 țări de pe 3 continente, 14 d ...
 • REACȚIE URBANĂ - Unde ne întâlnim? ...
  După 2 zile de casting și o mulțime de oameni talentați și cu povești frumoase, a trebuit să luăm o hotărâre: nu putem să alegem doar 19 persoane. Așadar, proiectul nostru pornește la drum mai numeros și cu povești gata de pus în scenă. REACȚIE URBANĂ-Unde ne întâlnim? merge mai departe cu: 1. Mogoșeanu Mircea 2. Toana Liliana 3. Didu David 4. Didu Sorina 5. Grigoresc ...
 • Premiul “Radu Enescu” pentru scriitoru ...
  Ne face placere să vă anunţăm un premiu literar obţinut de colegul nostru, Nicolae Coande   Scriitorului Nicolae Coande i-a fost recent decernat Premiul „Radu Enescu”, pentru eseistică și poezie, la cea de-a XXVII-a ediție a Zilelor Revistei „Familia” (Oradea, 5-7 octombrie 2017).   Ultimele versuri ale poetului le puteţi asculta vineri, 13 octombrie, ora 17:30,  ...
 • „Cealaltă țară” se joacă în ...
  Zile frumoase pentru actorii Naționalului craiovean, care vor juca în două clădiri istorice, la o distanță de două zile, spectacolul Cealaltă țară, o adaptare după romane ale deținătoarei premiului Nobel pentru Literatură, Herta Muller, în regia lui Alexandru Istudor.   Din distribuție fac parte Romaniţa Ionescu, Adrian Andone, Marian Politic, Gabriela Baciu, Ştefan C ...
 • Reacţie urbană- Unde ne întâlnim? ...
  REACŢIE URBANĂ este cel mai nou proiect al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi este creat special pentru comunitate, o ocazie unică pentru oameni din orice domeniu de activitate, elevi, studenţi, pensionari să cunoască o producție teatrală dintr-o altă perspectivă decât cea de spectator. Cultura este un factor de dezvoltare urbană şi pornind de la o serie de workshop-uri, part ...
 • 28082017152345.jpg
  Rezultate selecţie 11plus1 i ...
  În urma apelului de propuneri în cadrul proiectului „11 plus 1 independent/contemporan”, care se va derula în stagiunea 2017-2018, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova a selectat  6 spectacole de teatru ce aparţin unor companii independente şi alte 6 de dans – atât prod ...
 • Start 2018 - CONCURSUL de PROIECTE pentru TINERI R ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ajuns la cea de-a VIII-a ediție, 2018. Și în acest an, Naționalul craiovean își propune să câștige un pariu pe care și l-a asumat de la prima ediție, acela de a descoperi un tandem de creatori, regizor-scenograf, care să propună un spectacol performant la nivel națion ...
 • OPEN-CALL 11plus1/independent/contemporan ...
  Spectacolele vor avea loc la sala I.D. Sîrbu în stagiunea 2017/2018. Vă rugăm să ne transmiteți filmarea spectacolului și alte informații relevante la adresa pr@tncms.ro Data limită pentru primirea aplicațiilor: 15.08.2017 Pentru a verifica detaliile tehnice ale sălii vă rugăm să consultați planul tehnic și de lumini: http://tncms.ro/tehnic.php Vor fi selectate 6 spec ...
 • Teatrul Național „Marin Sorescu” Crai ...
   Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova anunță rezultatele concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ediția a VII-a, 2016. La această ediție au participat unsprezece proiecte. Juriul constituit din experți și profesioniști ai TNC a propus în faza finală trei proiecte cu șanse reale de a fi puse în scenă:„Monstrul Nisipurilor” de Csaba Székely, ...
 • Concursul „Cea mai buna piesa romaneasca a a ...
  Uniunea Teatrala din Romania – UNITER anunta ca editia 2016 a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului” primeste piese de teatru pentru inscrierea in competitie pana la data de 30 ianuarie 2017 (data postei).   Autorii vor trimite piesele prin posta sau prin depunere individuala la Secretariatul UNITER in format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail ...
 • SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional ...
  SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional Atelier de tehnica și arta vorbirii și bune maniere aplicate   Personalitatea şi identitatea noastră în faţa celorlalți, în viaţa de zi cu zi, se definesc după două elemente esenţiale: imaginea vizuală şi limbajul, exprimarea. Prima impresie pe care o faci are un impact major asupra imaginii pe care și-o conturează ceilalți d ...
 • SMARTELIER Teatreliere pentru copii, adolescenți, ...
  Perioada de înscriere la Atelierele de teatru SMARTELIER s-a încheiat. Mulţumim tuturor celor care au răspuns afirmativ invitaţiei noastre şi îi anunțăm că, începând cu data de 22 octombrie, vor fi alături de profesorii noştri la cursuri. Programul complet al grupelor, orele și locul de desfășurare a atelierelor vor fi comunicate fiecărei persoane telefonic, dar și pe site  ...
 • SMARTELIER / TEATRELIERE ...
  SMARTELIER Teatreliere pentru copii, tineri, adolescenţi şi pasionaţi   Pentru toţi iubitorii de teatru, pentru copii, părinţi şi nu numai, am conceput  … teatrelierele !   Ce sunt teatrelierele? Ateliere de teatru care îți stimulează creativitatea, exersează imaginaţia şi spontaneitatea, dezvoltă spiritul critic, încrederea şi lucrul în echipă. Participan ...
 • Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 20 ...
  Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 2016   Bobi Pricop a luat Premiul pentru Cea mai bună regie la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, 2016, pentru regia spectacolelor „O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții”, după un roman de Mark Haddon, de la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București și „Iluzii”, de Ivan Vîrîpaev, de la Tea ...
 • Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa ...
  Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa franceză la Festivalul Villerville 2016   Ne bucurăm să facem cunoscut demersul artistic recent al actriței Gina Călinoiu, de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – participarea excepțională la Festivalul Villerville, Franța (2-4 sept. 2016), cu spectacolul Mâine totul se va sfârși (I), inspirat din romanul Jucătorul ...
 • SpectActor nr 1 (31) Mai - August 2016 ...
  A apărut numarul 1 (31) al revistei SpectActor. Va invităm să îl deschideţi accesându-l aici. Lectură plăcută! ...
 • NEWSLETTER ...
  Am creat secțiunea NEWSLETTER! Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre evenimentele și spectacolele Teatrului Național din Craiova abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi direct în e-mail tot ce aveți nevoie să știți despre cele mai importante evenimente de pe scena culturală a Craiovei.   Ce trebuie să faceți: 1. Scroll down pe pagina principal ...
 • Regulament organizare spaţiul IA TE UITĂ! ...
  Regulament de organizare și selecție de proiecte și evenimente culturale pentru tineri artiști în spațiul TNCMS “Ia te uită” 1.    Dispoziţii generale Prezentul regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare ale evenimentelor culturale ce urmează a se desfășura în spațiul “Ia te uită!” Spațiul face parte dintr-o instituţie publică de cultură ...
 • Teatrul Național ”Marin Sorescu” Crai ...
    Ce este Inter Gate Europe? Inter Gate Europe este scoala marketingului si a comunicarii cu oamenii. Colegii nostri invata nu doar tehnici perfecte de negociere, ci au capacitatea de a lua cele mai bune decizii in orice situatie intalnita. Credem in faptul ca titlurile si pozitiile nu spun multe despre calitatile de lider a unei persoane si liderii sunt caracterizati mai degraba de catre val ...