Dacă am gândi cu voce tare

Adnan Lugonić, regia Radu Afrim
Durata: -
Scenografia: Vanda Maria Sturdza
Traducerea: Octavia Nedelcu
Data premierei: 06 Mai 2017
Decor: Vanda Maria Sturdza
Costume: Lia Dogaru
Asistent Regie: Costinela Ungureanu
Coregrafie: Flavia Giurgiu
Regia Tehnica: Cristian Petec
Sufleor: Ramona Popa
03052017114716.jpg
11052017112601.jpg
11052017112612.jpg
11052017112620.jpg
11052017112630.jpg
11052017112641.jpg
11052017112646.jpg
11052017112701.jpg
11052017112720.jpg

DISTRIBUȚIA:

Cătălin Vieru (El), Iulia Colan (Ea), Constantin Cicort (Bătrânul), Tamara Popescu (Bătrâna), Marian Politic (Taximetristul), Romaniţa Ionescu (Prostituata), Eugen Titu (Învățătorul), Claudiu Mihail (Primul), Alex Calangiu (Al doilea), Raluca Păun (A treia), George Albert Costea (Gay), Dragoş Măceşanu (Patron), Costinela Ungureanu (Gravida), Lili Sîrbu (14. Lili Fucsia/Mama celei de-a treia), Cătălin Stratonie (Baiatul taximetristului), 

DESPRE:

Sinopsis:
Cincisprezece personaje de vârste diferite, dar de condiții apropiate sunt în story-ul imaginat de Adnan Lugonic tot atâtea figuri ale epocii consumeriste: oameni furioși, cu problemele lor, iar când problemele lor intră în coliziune devin și mai furioși. Moartea vânzătorului de la magazinul din cartier îi face o clipă să fie atenți la faptul că sunt muritori ei înșiși, iar când tânărul corporatist se sinucide și el destinul pare să funcționeze în simetrii simbolizante.
Radu Afrim inventează o lume-show, de cabaret care nu ascunde însa drama fiecăruia dintre protagoniști. Lumea pensionarilor Constantin şi Tamara (Constantin Cicort şi Tamara Popescu), a copiiilor de cartier Raluca, Claude şi Cala (Raluca Păun, Claudiu Mihail şi Alex Calangiu), a şoferului de taxi Juvete (Marian Politic), văduv, care de abia acum îşi descoperă propriul copil (Cătălin Stratone), a gravidei (Costinela Ungureanu), a prostituatei (Romaniţa Ionescu), a tânărului gay (George Albert Costea) iritat de jocul dublu al iubitului său, Dragoş, a învăţătorul terorist de altădată care astăzi face box (Eugen Titu) – lumea celor astfel confruntați cu violența și cu moartea  îi determină să redevină, măcar pentru o clipă, sinceri, să spună ceea ce gândesc cu adevărat, să gândească cu voce tare însăşi viaţa.
 
Fifteen characters of different ages but similar conditions are, in the story imagined by Adnan Lugonic, as many faces of the consumer era: furious people with their troubles who become even more furious when their troubles collide. The death of the salesman from the neighborhood shop reminds them for a moment that they're mortals themselves, and when a young corporate man also kills himself, destiny seems to function by symbolic symmetries.
Radu Afrim invents a show-realm of cabaret that never tries to hide any the protagonists' dramas. The world of pensioners' Constantin and Tamara (Constantin Cicort and Tamara Popescu), of the neighborhood kids Raluca, Claude and Cala (Raluca Păun, Claudiu Mihail and Alex Calangiu), of the widowed taxi driver Juvete (Marian Politic) who is only now discovering his own son (Cătălin Stratone), of the pregnant woman (Costinela Ungureanu), of the prostitute (Romaniţa Ionescu), of the young gay man (George Albert Costea) who is resentful at his boyfriend's double-game (Dragoș Măceșanu), of the former goon teacher who's now into boxing (Eugen Titu) – the world of those who are thus confronted with violence and death determines them to become, if just for a moment, honest, to say what they really think, to think out loud life itself.
 

 

“I wanted to write a play in which characters would express their feelings openly without being afraid to have direct communication. We are living in the world of fear. In that world we can’t show our weaknesses and that means our deepest feelings. During gatherings with family and friends we talk about lot of things – sport, politics, etc. – but we don’t have intimate conversations. In my play, I wanted to create the world in which every character will find the perfect mate with whom he or she can have essential conversation.” Adnan Lugonić

 

“Am vrut să scriu o piesă în care personajele să-și exprime sentimentele cu voce tare, fără să le fie frică de cumunicarea directă. Trăim într-o lume dominată de frică, în care nu putem să ne arătăm slăbiciunile, adică cele mai profunde sentimente ale noastre. Când ne întâlnim cu familia și cu prietenii vorbim despre multe lucruri – sport, politică etc. – dar nu avem conversații intime. În piesa mea, am vrut să creez o lume în care fiecare personaj își va găsi partenerul perfect alături de care să poată gândi cu voce tare.” - Adnan Lugonić

 

Radu Afrim este unul dintre cei mai importanți regizori contemporani români. Recunoaşterea artei sale nu s-a oprit doar la granițele României, întinzându-se constant şi în spaţiul european.

Câștigător de două ori al premiului UNITER pentru regie, în 2008 i se decernează Premiul Coup de Coeur de la Prese la Festivalul de la Avignon (Off), pentru spectacolul Mansarde a Paris ou les detours Cioran montat la Luxemburg. Este un creator cu viziune distinctă, universul său scenic este întotdeauna recognoscibil. Marca Afrim este deja o realitate. Nu este numai regizorul preferat al publicului ci şi al criticii de specialitate. Textele montate de el aparțin dramaturgiei contemporane europene.

„Radu Afrim e ca un diamant teatral scânteind dinspre România înspre Europa. Nu este doar un artist român. E un fel de ambasador cultural pentru Europa. Teatrul său este unul al iubirii, intelectului și artei deopotrivă.”, Dieter Topp, președintele Fundației germane KULTURFORUM Europa.

 Cronici:

„În spectacolul de la „Marin Sorescu“ regăsim toate temele care îl obsedează pe regizor, care îi cutreieră creațiile: tipi însingurați, fragili, familii cu turbulențe funcționale, raporturi dereglate între copii și părinți, situații pe muchie de cuțit, oameni la limită, liric și grotesc, poezie și tragic. Dacă am gândi cu voce tare debutează cu sinuciderea băiatului de la prăvălia din colț, pe care toți îl știau, îl întâlneau zilnic, dar nimeni nu-l cunoștea de fapt. Suflul afectiv al incidentului declanșează reacții în lanț, mici explozii personale, serii de secvențe în care personajele își spun teatral dilemele. Liniar ca format, încrucișând linii narative și fracturându-le prin songuri – altă marcă afrimiană –, spectacolul ne plimbă printr-o poveste de aproape trei ore. Din care se putea lejer renunța la măcar 30-45 de minute și la pauză, care întrerupe fluxul emoțional scenă-sală... Dacă am gândi cu voce tare e un spectacol tipic afrimian, în care regăsim conținuturile specifice acestui regizor. E o poezie a tristeții ambalată în sarcasm, care îți merge drept la inimă.”

Oltița Cântec, Datul în spectacol. Poezia tristeții, Suplimentul de Cultură, Iași, 15 mai 2017

 

“În the show from ”Marin Sorescu” we encounter all the themes that obsess the director, and which roam his creations: lonesome, fragile individuals, families with functional turmoils, deranged rapports between children and parents, situations on the edge, people at their limits, lyricism and grotesque, poetry and tragism. If we thought out loud debuts with the suicide of the boy from the store around the corner, whom everyone saw, met every day, but nobody actually knew. The emotional blow of this incident triggers chain reactions, small personal explosions, series of sequences where the characters theatrically confess their dilemmas. With a linear format, criss-crossing narratives and fracturing them with songs – another Afrimian trademark -, the show carries us though an almost three-hour long story. Of this, at least 30-35 minutes could have been cut, including the break, which disrupts the emotional flux between stage and spectators...

If we thought out loud is a typical Afrimian show which contains all the specific contents of this director. A poetry of sadness wrapped up in sarcasm, which aims straight for your heart.”

Oltița Cântec, Showing off. The poetry of sadness, The Culture Supplement, Iași, May 15 2017

 
 

“De aici, de la aceste premise se naşte un spectacol de aproape trei ore intitulat Dacă am gândi cu voce tare, purtând semnătura regizorală a lui Radu Afrim. Poate mai mult decât în alte dăţi, regizorul este îndreptăţit să îşi numească montarea show, momentele muzicale, dansante, de cabaret revenind cu o anumită frecvenţă. Antrenând individualităţi şi grupuri. Contrapunctând poveştile în unul, în doi, în trei, în oricâţi vreţi ale unor personaje care, mult prea adesea, disimulează... Sunt uşor recognoscibile în spectacolul craiovean nu doar teme, motive obsesive, ci şi o anumită stilistică numai înşelător repetitivă. Stilistică ce capătă aspecte inovatoare începând prin însuşi faptul că spectacolul intitulat Dacă am gândi cu voce tare reprezintă prima întâlnire a lui Radu Afrim cu colectivul actoricesc al Teatrului Naţional Marin Sorescu”.

Mircea Morariu, Poveşti de familie, de cupluri, de vecini, Adevărul.ro, 18 mai 2017

 

"It is here, with this premise, that a three-hour show called If we thought out loud is born bearing the directing signature of Radu Afrim. Perhaps more than ever, the director can call his staging a show, as the musical, dance, and cabaret moments are repeated with some frequency. Engaging individuals and groups. Counterpointing the stories into one, two, three, or as many as you like, the lives of characters which dissimulate much too often... In the show from Craiova one can recognize not just themes, leitmotifs, but also a certain style which is only apparently repetitive. A style which evolves into innovative effects, starting first of all with the fact that the show called If we thought out loud is the first clash of Radu Afrim with the theater troupe from the National Theater Marin Sorescu.”

Mircea Morariu, Family, couple, neighbor tales, Adevărul.ro, May 18 2017

 

 

 

Dacă am gândi cu voce tare e un spectacol provocator din multe puncte de vedere, chiar dacă sună un pic gol cuvântul ăsta. În contextul altor spectacole afrimiene, e poate „cuminte”, s-a spus, însă în contextul craiovean, el provoacă nu doar prin episoadele care-l compun, ci și prin vălmășeala cu care ele vin și curg pe scenă. Un efort vizibil, dar excelent susținut de actori, care nu părăsesc niciun moment scena, cu personajele lor ale căror vieți continuă să se deruleze, mai degrabă haotic decât premeditat, fie că sunt în prim-plan sau nu. Cu momentele sale de dans, cântecele Iuliei și al soțului-broscuță, atât de înduioșător interpretat de Cătălin Vieru, cabaretul plin de suflet și flamboiant al lui George, deja un artist deplin, Dacă am gândi cu voce tare e un spectacol plin de viață.”

Lia Boangiu, Craiova, satelit în galaxia Afrim, SpectActor, nr. 1(33) 2017

 

If we thought out loud is, on many accounts, a provocative show, even if that may sound a bit hollow. Considering other Afrimian shows, it is perhaps too sensible, some have said, but in Craiova it provokes not just through the episodes composing it, but through the bustle with which they flow onto the stage. A visible, but excellently-sustained effort of the actors who never leave the stage, with their characters whose lives keep unfolding chaotically rather than with any premeditation, whether they're center-stage or not. With its dance moments, Iulia's and the frog-husband's songs - so touchingly interpreted by Cătălin Vieru -, George's – already an accomplished artist - soulful and flamboyant cabaret, If we thought out loud is a show brimming with life.”

Lia Boangiu, Craiova, satellite in the Afrim galaxy, SpectActor, no. 1(33) 201

 
 

„Gândind cu voce tare, spectacolul de la Craiova e un eșantion clasic afrimian, un repertoar al elementelor ce definesc stilul său regizoral. Plecăm cu câteva imagini marcate de frumusețea lor melancolică. Scena ce precede sinuciderea soțului workaholic are pendularea somnambulică a visului transformat în coșmar. Dansul personajului Gay are tristețea iluziilor pierdute. Doza de ironie afrimiană și luciditate veselă nu lipsesc din concluzia sugerată a spectacolului: întâlnirea de pe canapeaua neagră la final a celor doi sinucigași le dă dreptul la o viață mai reală ca viața contrafăcută de convențiile sociale, prin care ne târâm noi, spectatorii.”

Oana Cristea Grigorescu, Observator cultural, nr. 871/12 mai 2017

 

“Thinking out loud, the show from Craiova is a classic Afrimian sample, a repertory of elements which define his directorial style. We are left with some images, marked by their melancholy beauty. The scene which precedes the suicide of the workaholic husband has the sleepwalking oscillation of a dream turned nightmare. The Gay character's dance has the sadness of broken dreams. Shots of Afrimian irony and merry lucidity aren't missing from the implied conclusion of the show: the meeting, on the black couch, of the two men who've killed themselves opens up the possibility to a life much more real than the counterfeit life of social conventions that we, the spectators, crawl through.”

Oana Cristea Grigorescu, Observator cultural, no. 871/May 12 2017

 

Traducere texte Lia Boangiu

 


Criticul Marina Constantinescu, director artistic şi selecţioner al Festivalului Naţional de Teatru, a anunţa, ieri, selecţia oficială a celei de-a 27-a ediţii a evenimentului, care va avea loc între 20 şi 30 octombrie, la Bucureşti. Transmisia a fost făcută în sistem live streaming pe noul site al festivalului, www.fnt.ro. Pe lista celor 53 de spectacole din întreaga ţară se află şi o producţie a Teatrului Naţional din Craiova (TNC): „Dacă am gândi cu voce tare” pe textul autorului bosniac Adnan Lugonic, montat de Radu Afrim.

Montat la Craiova în premieră naţională, spectacolul „Dacă am gândi cu voce tare” a fost fi prezentat pentru prima dată pe 6 mai a.c. şi îi are în distribuţie pe actorii Cătălin Vieru, Iulia Colan, Constantin Cicort, Tamara Popescu, Marian Politic, Romaniţa Ionescu, Eugen Titu, Claudiu Mihail, Alex Calangiu, Raluca Păun, George Albert Costea, Dragoş Măceşanu, Costinela Ungureanu, Lili Sîrbu şi Cătălin Stratonie. Decorul este realizat de Vanda Maria Sturdza, costumele sunt creaţia Liei Dogaru, mişcarea scenică îi aparţine Flaviei Giurgiu, iar muzica este compusă de Alex Bălă.

«Textul lui Adnan Lugonic este tipic preferinţelor lui Radu Afrim. Prostituate, gay, taximetrişti, tineri derutaţi, învăţători comunişti, bătrâni de la ţară, soţul care lucrează prea mult, soţia-mama casnică etc., în situaţii de disperare, frică, negare, singurătate în doi. Peste toate tronează sinuciderea unui vânzător pe care l-au întâlnit, măcar o dată, toate personajele. Și o urmă de speranţă», precizau, la premieră, reprezentanţii TNC.

Din selecţia oficială a Festivalului Naţional de Teatru mai fac parte alte două spectacole puse în scenă de Radu Afrim – unul dintre cei mai importanţi regizori contemporani români, recunoscut şi în spaţiul european. Este vorba despre „Măcelăria lui Iov” de Fausto Paravidino (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi) şi „Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte” (Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklos”), ambele cu scenografia de Irina Moscu.

Festivalul Naţional de Teatru este organizat de UNITER, ARCUB şi Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti şi este finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Primăria Municipiului Bucureşti. Ediţia din acest an este dedicată marelui actor Victor Rebengiuc.

(link)

 

 

 


Noutați

 • OPEN-CALL 11plus1/independent/contemporan ...
  Spectacolele vor avea loc la sala I.D. Sîrbu în stagiunea 2017/2018. Vă rugăm să ne transmiteți filmarea spectacolului și alte informații relevante la adresa pr@tncms.ro Data limită pentru primirea aplicațiilor: 15.08.2017 Pentru a verifica detaliile tehnice ale sălii vă rugăm să consultați planul tehnic și de lumini: http://tncms.ro/tehnic.php Vor fi selectate 6 spec ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)   Juriul festivalului format din domnii Serge Rangoni – președintele juriului, Erwin Simsensohn – regizor, Dragoș Alexandru Mușoiu – regizor și doamnele Lia Dogaru – scenograf, Corina Constantinescu - teatrolog și Alina Epîngeac – critic de teatru, ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS Craiova / 2017 International Young Theatre Director Showcase festival internațional al tinerilor regizori prima ediție (28 iun.- 1 iul. 2017)   Marți, 27 iunie 2017 ·         ora 12:00 - conferință de presă ·         ora 19:00 / T.N.C. - Sala Ion D.Sîrbu „Profu de religie”, de Mihaela Michailov, regia Bobi Pricop ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)     Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova lansează prima ediție a Festivalului  Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS, între 28 iunie - 1 iulie 2017. Alături de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, organizatori ai acestui festival su ...
 • Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori ...
  THEATER NETWORKING TALENTS INTERNATIONAL YOUNG THEATRE DIRECTOR SHOWCASE Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)     Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu Departamentul de Arte al Universității din Craiova lansează deschiderea înscrierilor pentru prima ediție a Festivalului  Internațio ...
 • Teatrul Național „Marin Sorescu” Crai ...
   Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova anunță rezultatele concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ediția a VII-a, 2016. La această ediție au participat unsprezece proiecte. Juriul constituit din experți și profesioniști ai TNC a propus în faza finală trei proiecte cu șanse reale de a fi puse în scenă:„Monstrul Nisipurilor” de Csaba Székely, ...
 • ATELIER DE STORYTELLING ÎN CADRUL PROIECTULU ...
  ATELIER DE STORYTELLING ÎN CADRUL PROIECTULUI SMARTELIER       Tot mai puțin timp liber, dependența de gadget-uri și internet determină mulți părinți să rateze din bucuria de a construi povești împreună cu copilul sau copiii. Primim povești gata imaginate de cineva, e rapid și nu necesită un efort prea mare, nici din partea copilului, nici din partea părintelui. Atel ...
 • Concursul de proiecte pentru tineri regizori și s ...
  Dezbaterile privind câștigătorul CONCURSULUI DE PROIECTE pentru TINERI REGIZORI și SCENOGRAFI ROMÂNI, lansat de Teatrul Național „Marin Sorescu”, ediția a VII-a, 2017, au ajus în faza finală. Din motive care țin de definitivarea bugetului instituției, ne vedem nevoiți să amânăm anunțarea proiectului câștigător. ...
 • Proiectul P3M5 ...
    Proiectul Plurality of Privacy in Five-Minute Plays (P3M5) (Pluralitatea Intimității în Piese de Cinci Minute) este un proiect teatral transatlantic despre importanța intimității. 15 teatre (zece din UE și cinci din SUA) colaborează cu Institutul Goethe din Washington pentru a explora întrebarea centrală ”Ce înseamnă pentru voi viața privată în era digitală?” Teatrele au ...
 • Concursul „Cea mai buna piesa romaneasca a a ...
  Uniunea Teatrala din Romania – UNITER anunta ca editia 2016 a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului” primeste piese de teatru pentru inscrierea in competitie pana la data de 30 ianuarie 2017 (data postei).   Autorii vor trimite piesele prin posta sau prin depunere individuala la Secretariatul UNITER in format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail ...
 • Cealaltă Țară ...
  CEALALTĂ ȚARĂ este o adaptare după trei romane de Herta Müller: Călătorie într-un picior şi Omul este un mare fazan pe lume, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul. Regie şi scenariu dramatic: Alexandru Istudor Scenografie: Francesca Cioanca Cu Romanița Ionescu, Adrian Andone, Ștefan Cepoi, Gabriela Baciu, Marian Politic, Corina Druc, Vlad Udrescu, Raluca Păun. Cealaltă ...
 • SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional ...
  SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional Atelier de tehnica și arta vorbirii și bune maniere aplicate   Personalitatea şi identitatea noastră în faţa celorlalți, în viaţa de zi cu zi, se definesc după două elemente esenţiale: imaginea vizuală şi limbajul, exprimarea. Prima impresie pe care o faci are un impact major asupra imaginii pe care și-o conturează ceilalți d ...
 • CONCURSUL De PROIECTE Pentru TINERI REGIZORI Și S ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ajuns la cea de-a VII-a ediție, 2017. Proiectele câștigătoare ale edițiilor anterioare au fost: 1. „Conu’ Leonida față cu reacțiunea” de I.L.Caragiale, regia Diana Dragoș, scenografia Adriana Dinulescu; 2. proiectul „Photoshop”, text și regie Catinca Drăgănesc ...
 • SMARTELIER Teatreliere pentru copii, adolescenți, ...
  Perioada de înscriere la Atelierele de teatru SMARTELIER s-a încheiat. Mulţumim tuturor celor care au răspuns afirmativ invitaţiei noastre şi îi anunțăm că, începând cu data de 22 octombrie, vor fi alături de profesorii noştri la cursuri. Programul complet al grupelor, orele și locul de desfășurare a atelierelor vor fi comunicate fiecărei persoane telefonic, dar și pe site  ...
 • SMARTELIER / TEATRELIERE ...
  SMARTELIER Teatreliere pentru copii, tineri, adolescenţi şi pasionaţi   Pentru toţi iubitorii de teatru, pentru copii, părinţi şi nu numai, am conceput  … teatrelierele !   Ce sunt teatrelierele? Ateliere de teatru care îți stimulează creativitatea, exersează imaginaţia şi spontaneitatea, dezvoltă spiritul critic, încrederea şi lucrul în echipă. Participan ...
 • Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 20 ...
  Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 2016   Bobi Pricop a luat Premiul pentru Cea mai bună regie la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, 2016, pentru regia spectacolelor „O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții”, după un roman de Mark Haddon, de la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București și „Iluzii”, de Ivan Vîrîpaev, de la Tea ...
 • Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa ...
  Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa franceză la Festivalul Villerville 2016   Ne bucurăm să facem cunoscut demersul artistic recent al actriței Gina Călinoiu, de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – participarea excepțională la Festivalul Villerville, Franța (2-4 sept. 2016), cu spectacolul Mâine totul se va sfârși (I), inspirat din romanul Jucătorul ...
 • SpectActor nr 1 (31) Mai - August 2016 ...
  A apărut numarul 1 (31) al revistei SpectActor. Va invităm să îl deschideţi accesându-l aici. Lectură plăcută! ...
 • NEWSLETTER ...
  Am creat secțiunea NEWSLETTER! Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre evenimentele și spectacolele Teatrului Național din Craiova abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi direct în e-mail tot ce aveți nevoie să știți despre cele mai importante evenimente de pe scena culturală a Craiovei.   Ce trebuie să faceți: 1. Scroll down pe pagina principal ...
 • Regulament organizare spaţiul IA TE UITĂ! ...
  Regulament de organizare și selecție de proiecte și evenimente culturale pentru tineri artiști în spațiul TNCMS “Ia te uită” 1.    Dispoziţii generale Prezentul regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare ale evenimentelor culturale ce urmează a se desfășura în spațiul “Ia te uită!” Spațiul face parte dintr-o instituţie publică de cultură ...
 • Teatrul Național ”Marin Sorescu” Crai ...
    Ce este Inter Gate Europe? Inter Gate Europe este scoala marketingului si a comunicarii cu oamenii. Colegii nostri invata nu doar tehnici perfecte de negociere, ci au capacitatea de a lua cele mai bune decizii in orice situatie intalnita. Credem in faptul ca titlurile si pozitiile nu spun multe despre calitatile de lider a unei persoane si liderii sunt caracterizati mai degraba de catre val ...